Logo

Platforma zakupowa PKP

Regulamin 

§ 1

 
1. Definicje:
 
Administrator Platformy eB2B - eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok U21 pełniący rolę pomocy technicznej współpracujący z użytkownikami Platformy zakupowej eB2B. Administrator służy swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz użytkowników w zakresie bezawaryjnego działania systemów eB2B. Administrator nie jest stroną umów, zobowiązań czy innych wzajemnych relacji zawieranych pomiędzy Uczestnikami. 

Hasło - poufny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wprowadzanych do Platformy Zakupowej generowany w systemie eB2B, które Użytkownik może zmienić w dowolnym czasie użytkowania Platformy Zakupowej. Hasło umożliwia zalogowanie się do Platformy Zakupowej i korzystanie z jej funkcjonalności.

Platforma Zakupowa eB2B - jest aplikacją przeznaczoną do zarządzania procesem zakupowym end-to-end, w szczególności do zarządzania wnioskami zakupowymi, obiegiem dokumentów, rozliczaniem zakupu, zarządzaniem umowami, kontrahentami oraz planowaniem zakupu. 
Platforma służy do organizacji zapytań ofertowych, aukcji i licytacji elektronicznych, w tym do udzielania zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Funkcjonalność Platformy eB2B może się różnić w zależności od warunków umowy licencyjnej.
Wszystkie dane zawarte w Platformie Zakupowej eB2B niezaleznie czy są rozproszone czy pogrupowane funkcjonalnie stanowią bazę danych.​

Regulamin - niniejszy Regulamin obowiązujący każdego użytkownika Platformy zakupowej eB2B.

2. Użytkownik – zdefiniowany w Platformie zakupowej użytkownik posiadający unikalny login i hasło dostępowe do Platformy Zakupowej eB2B.
 
3. Korzystanie z Platformy eB2B w innym celu wymaga zgody właściciela pod firmą eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej eB2B. Platforma jest dostępna pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl. Możliwa jest także instalacja w subdomenie Klienta eB2B.

4. Korzystanie z Platformy eB2B dla oferentów jest bezpłatne.
 

§ 2
 
eB2B nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu. Wyłącza się odpowiedzialność eB2B za utracone korzyści.
 
 
§ 3
 
1. Platforma eB2B współpracuje ze wszystkimi typowymi przeglądarkami, eB2B zaleca użytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. eB2B nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z przeglądarek starszych wersji niż:  Mozilla Firefox 22+; Google Chrome 24+; Internet Explorer 9+; Opera 10+; Safari 5+; Maxthon 3+
 
2. eB2B wykorzystuje adresy IP użytkowników w celu weryfikacji zdarzeń aktywności użytkowników, rozpatrywania protestów w postępowaniach przetargowych, diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów, analizą naruszeń bezpieczeństwa. Informacje te są łączone z danymi osobowymi użytkowników.
 
§ 4
 
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy eB2B zgodnie z regulaminem, w szczególności do pobierania i wprowadzania danych, drukowania raportów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej do znaków należących do eB2B.
 
2. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody eB2B sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
 
§ 5
 
eB2B nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji zamieszczonych w serwisie przez jego użytkowników, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych użytkowników systemu. Strony Platformy mogą zawierać odnośniki do innych stron „www”, które mogą być własnością oraz być prowadzone przez podmioty trzecie, nie powiązane z eB2B. Użytkownicy korzystając z Platformy eB2B akceptują fakt, że eB2B nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji dostępnych na Platformie eB2B.
 
§ 6
 
1. eB2B nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 
2. eB2B może dezaktywować dowolnego użytkownika systemu, jeśli zachodzi przesłanka korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, gdy użytkownik podaje niewłasciwe dane informacje.
 
§ 7
 
eB2B zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 
§ 8
 
1. eB2B zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu w każdym czasie. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie 30 dni po jego opublikowaniu.  Korzystając z Platformy eB2B użytkownik akceptuje w całości regulamin.
 
2. Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do regulaminu Platformy eB2B. W przypadku zmian wprowadzonych przez administratora, system wymaga ponownej akceptacji regulaminu.
 
§ 9
 
Wszelkie prawa do całości lub części Platformy eB2B, wszelkich elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz innych jego elementów są zastrzeżone. Platforma eB2B oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.).
 
§ 10
 
Korzystanie z Platformy eB2B oznacza jednocześnie, że użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie wprowadzonych danych osobowych. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące działania portalu, ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez eB2B czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszeni są o wysłanie uwag pod adres: admin@eb2b.com.pl
 
§ 11
 
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w procesach zakupowych organizowanych na platformie administrowanej przez eB2B, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).


2. Użytkownik Platformy eB2B wyraża zgodę na przetwarzanie przez eB2B Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych w celach technicznych, statystycznych oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez eB2B danych osobowych w celach marketingowych zaznaczając właściwy check-box w formularzu rejestracyjnym dot. informacji o postępowaniach otwartych. 

§ 12
 
Użytkownik serwisu ma możliwość modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie. W specyficznych przypadkach, korzystając z podpisu elektronicznego, edycja danych osobowych może być dokonana przez Administratora Platformy eB2B na wniosek Użytkownika.
  
§ 13
 
W postępowaniach zgodnych z Prawem zamówień publicznych Użytkownik serwisu ma możliwość podpisu ofert opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez: KIR S.A. (Szafir), PWPW S.A. (Sigillum) oraz Unizeto Technologies S.A. (Certum).
 
 
§ 14
 
Platforma eB2B używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer eB2B na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Użytkownik nie akceptujący plików cookies nie może korzystać z Serwisu.
 
§ 15
 
eB2B zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z platformy po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje.
 
§ 16
 
Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016r.